Slovníček pojmů

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | yz

-C-

CAPI

Computer Assisted Personal Interviewing. Osobní dotazování s využitím počítače (obvykle notebooku či tabletu).

CASI

Computer Assisted Self Interviewing. Respondent sám vyplňuje dotazník prostřednictvím počítače.

CATI

Computer Assisted Telephone Interviewing. Telefonické dotazování s využitím počítače.

CAWI

Computer Assisted Web Interviewing. Dotazování prostřednictvím online dotazníků.

CVVM

Centrum pro výzkum veřejného mínění, výzkumné oddělení Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.
http://www.cvvm.cas.cz

ČSDA

Český sociálněvědní datový archiv. Datový archiv je jedním z našich hlavních zdrojů dat, která nám slouží jako podklad pro analýzy. Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování, nejedná se o hotové výsledky projektů.
http://www.archiv.soc.cas.cz

-E-

Empirický výzkum

 „V sociologii záměrná, systematická poznávací činnost postavená na technikách sběru informací, resp. na řízeném pozorování sociálních jevů, událostí, procesů a na zpracování a interpretaci jeho výsledků. (…) Mezi teoretickým výzkumem a výzkumem empirickým může být úzké sepjetí, oboustranná návaznost: empirický výzkum ověřuje teoretické hypotézy a získává dílčí poznatky o sociální realitě, teoretický výzkum empirické poznatky systematizuje, provádí jejich kritický rozbor, zobecnění ve všeobecně platné teze a hypotézy a vede k vytváření dílčích i komplexních teoretických systémů.“ (Velký sociologický slovník 1996: 1410)

Exit poll

Výzkum, při němž jsou dotazováni voliči, kteří právě vycházejí z volebních místností. Voliči sdělují, kterého kandidáta volili. Exit poll slouží k rychlému odhadu výsledků voleb.

-F-

Focus group

„Menší uměle vytvořené skupiny, které se ve víceméně laboratorních podmínkách účastní soustředěného skupinového interview, resp. skupinové formy tzv. ohniskového interview (focus interview), orientováno na určité téma (problém, výrobek apod.).“ (Velký sociologický slovník 1996: 318)

-K-

Kvótní výběr

Výběrový soubor svou charakteristikou odpovídá základnímu souboru. Důležité je znát statistické rozdělení tzv. kvótních znaků základního souboru (př. pohlaví, věk, dosažené vzdělání, rodinný stav…), podle něhož lze sestavit model výběrového souboru.

-L-

Longitudinální výzkum

„Typ opakovaného empirického výzkumu založený na dlouhodobém sledování výzkumného objektu při použití konstantní techniky a nezměněné hlavní výzkumné tematice. (…) Cílem longitudinálního výzkumu je zachycení změn v objektu, resp. jejich explikace.“  (Velký sociologický slovník 1996: 1413-1414)

-N-

NMS Market Research

NMS Market Research je výzkumná agentura, která vznikla v roce 1998. Snaží se pomáhat svým klientům zlepšovat zákaznický servis, nabízet lepší produkty a získávat nové zákazníky. NMS Market Research je členem výběrového sdružení agentur působících v oblasti výzkumu trhu SIMAR, MSPA a prostřednictvím svých zástupců i členem mezinárodní organizace ESOMAR.
Web: http://www.nms.cz/

-O-

Objektivita

 „V sociologii se o objektivitě hovoří většinou ve smyslu požadavku nezkresleného, subjektem pozorovatelem (výzkumníka, tazatele) neovlivněného pozorování, resp. měření.“  (Velký sociologický slovník 1996: 702) Výzkum je objektivní, pokud jsou dodrženy předpoklady validity a reliability.

Obsahová analýza

 „Jedna z analytických metod, resp. jedna z technik analýzy dokumentů, směřující k uspořádání a odhalování latentní informace v písemných materiálech nejrůznějšího druhu.“ (Velký sociologický slovník 1996: 63)

-P-

PAPI

Paper And Pencil Interviewing. Osobní dotazování, kdy se odpovědi respondentů zaznamenávají do papírového dotazníku.

Panelové šetření

„Opakované terénní šetření, prováděné na stále stejném souboru osob. Tento soubor se nazývá panel.“ (Velký sociologický slovník 1996: 1262)

Postoj

 „Relativně ustálený sklon jedince chovat se v určité situaci určitým způsobem, případně reagovat pozitivně nebo negativně na podněty s takovou situací spjaté. (…) Postoj je výsledkem psychické organizace předchozí zkušenosti, s níž jedinec přistupuje ke každé následující obdobné situaci. (…) Verbalizací postoje je názor, mínění. Součástí postoje je přesvědčení, založené na kognitivním vztahu jedince k objektu postoje. Tento vztah se může dále projevovat jako emocionálně podložená víra, jako úsudek vycházející z porozumění a klasifikace příslušného objektu i jako předpojatost, předsudek nebo stereotyp vycházející z nesprávné generalizace přijatých informací.“ (Velký sociologický slovník 1996: 812-813)

Prostý náhodný výběr  

Každý jedinec má stejně velkou šanci dostat se do výběru. Vybírá se např. podle losů.

-R-

Reliabilita

„Česky spolehlivost – jeden ze základních požadavků či vlastností měření (komplementární k validitě), vyjadřující jeho přesnost ve smyslu stálosti, absenci chyb vznikajících při opakovaném měření téhož jevu za stejných podmínek.“ (Velký sociologický slovník 1996: 921)

Reprezentativita

„(…) přenositelnost a zobecnitelnost informace obsažené ve výběrovém souboru na cílový výzkumný soubor nebo jeho zvolenou část.“ (Velký sociologický slovník 1996: 922)

Respondent

 „Termín používaný v sociologii i sociální antropologii a psychologii pro osobu, která odpovídá na otázky kladené v interview nebo v dotazníkovém šetření či anketě, tedy v rámci všech technik postavených na dotazování.“ (Velký sociologický slovník 1996: 925)

-S-

Sociální antropologie

„Vědní disciplína chápaná jako: 1. studium sociálních forem a institucí neevropských tzv. primitivních společností; 2. součást antropologie zabývající se otázkami sociální kontroly; 3. studium specifikací sociálního chování člověka ve všech jeho individuálních a společenských projevech. Ve 3. pojetí se sociální antropologie překrývá spíše se sociální psychologií, zatímco 2. pojetí je velmi blízké sociologii.“ (Velký sociologický slovník 1996: 98)

Sociální politika

„Většinou institucionálně zakotvené záměrné úsilí vyjádřené specializovanými programovými cíli, aktivitami a prostředky, směřující k ochraně, reprodukci a rozvoji sociálního systému nebo jeho částí, skupin a jednotlivců.“ (Velký sociologický slovník 1996: 794)

Stratifikovaný náhodný výběr

Soubor jedinců je rozřazen do několika kategorií podle určitého kritéria (např. podle věku, dosaženého vzdělání, kraje, atd.). Následně je z každé kategorie vybrán určitý počet jedinců.

-V-

Validita

„V nejširším smyslu je to požadavek relevance mezi předem stanoveným výzkumným cílem a skutečně dosaženými výzkumnými výsledky, který bývá nejčastěji vyjádřen jednoduchou otázkou: Zkoumali (změřili) jste to, co myslíte, že jste zkoumali (změřili)?“ (Velký sociologický slovník 1996: 1363)

Výběrový soubor

„Část základního souboru, o níž jsou k dispozici požadované statistické údaje a která vznikla nebo je chápána jako statistická reprezentace celého základního souboru.“ (Velký sociologický slovník 1996: 1187)

Výběrová šetření

 „Výzkumný postup zajišťující relevantní informace o základním souboru, resp. cílovém výzkumném souboru. (…) Rozeznávají se: pravděpodobnostní výběry (prostý náhodný výběr, (…) stratifikovaný výběr (…) ), kvótní výběr. (…) Použití výběrového šetření je v současné sociologii nezbytností, a to jak pro nemožnost obsáhnout všechny jednotky základního souboru (z důvodu jejich počtu, času, organizačního zajištění), tak i z důvodů nákladových.“ (Velký sociologický slovník 1996: 1262)

-Z-

Základní soubor

„Též statistická populace – v souvislostech výběrových šetření označuje soubor elementárních jednotek (osob, předmětů, lokalit, (…) ), kterým je operacionalizován cílový výzkumný soubor.“( Velký sociologický slovník 1996: 1187)


Zdroj:

Velký sociologický slovník. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 1627 s. ISBN 80-7184-311-3.