Naše zásady

Sociologické osmero

Zásady kterými se řídíme v každé publikované analýze, protože jsou důležité k rozpoznání reprezentativity výzkumu. Vždy je důležité vědět, za jakých okoloností a jakým způsobem byl výzkum realizován a jeho výsledky pak udávat podle sjednocených parametrů…

Sponzor výzkumu 

Ve výzkumech je často velmi důležité, kdo výzkum realizoval a sponzoroval. Pokud se uveřejňují výsledky výzkumů například o prodejnosti určitých produktů a sponzoruje ho Coca-Cola, mohou být výsledky silně zkreslené.

Datum dotazování

Budeme se snažit analyzovat data ne starší jak 3 roky, pokud se nebudeme jednat o časové řady, které mohou sahat i více let zpátky. V některých případech je důležité i období roku, nebo například fakt, zdali byl sběr realizován před či po volbách, před či po propuknutí krize a podobně.

Metoda sběru dat

Metod sběru dat je v sociologii mnoho. Statistické programy SPSS, které používáme, jsou vytvořeny pro analyzování dat sbíraných pomocí metody náhodného výběru. Náhodný výběr je takový výběr, kde mají všechny jednotky (tedy všichni občané), stejnou pravděpodobnost že mohou být v daném výzkumu dotazovány. Tato metoda je však velmi časově i finančně náročná a je k ní potřeba mít seznam všech jednotek, ke kterým by se měl výzkum vztahovat, a ze kterého by se pak náhodně vybíralo, kdo bude dotazován. Proto je tato metoda sběru dat často nahrazována kvótním výběrem. Kvótní výběr je zvláštní druh statistického sběru dat, kdy si určíme jisté znaky, jejichž rozložení známe i v populaci a jejich rozložení se budeme snažit dodržet i v našem souboru dotazovaných. Například v populaci České republiky je známo, že v ní žije přibližně stejný poměr mužů a žen, proto se budeme snažit mít v souboru dotazovaných 50% mužů a 50% žen.

Populace, ke které se výzkum vztahuje

…je populací, které se výzkum nějakým způsobem dotýká. Například pokud chceme zjistit názory středoškoláků v ČR, budou populací, ke které se výzkum vztahuje (neboli základním souborem), žáci středních škol v ČR. Je ale důležité, aby studenti byli opravdu zastoupeni z celé ČR, nemůžeme napsat, že se výsledky vztahují ke všem středoškolákům, pokud budeme dotazovat jen například druhé ročníky gymnázií v pouhých třech krajích ČR.

Velikost výběrového souboru, který byl zkoumán je počet lidí, kteří nakonec byli reálně dotazováni. Je velký rozdíl, pokud v celé populaci dotazujeme sto lidí nebo lidí tisíc. Čím větší je výběrový soubor, tím reprezentativnější a přesnější jsou jeho výsledky. Stále ale platí pravidlo náhodného či kvótního výběru. Nemůžeme se například domnívat, že předpověď výsledku nadcházejících voleb bude přesnější, pokud budeme dotazovat tisíc demokratů místo stovky, protože stále nebudeme mít zastoupeny žádné liberály.

Jak velký je základní soubor  mnoho výzkumů, se kterými pracujeme, se vztahuje k populaci ČR nad 15 či 18 let, kde není nutné uvádět velikost základního souboru. Některé výzkumy se ale mohou vztahovat například k narkomanům v ČR, kde vždy budeme uvádět přibližný počet osob této užší skupiny. Zde je tedy poté rozdíl, kdy například dotazovaní stovky narkomanů, může mít mnohem přesnější výsledky vzhledem k populaci všech narkomanů (přibližně 40 000 osob), než dotazování tisíce občanů, jejichž odpovědi se mají vztahovat k populaci ČR nad 15 let (přibližně 9 milionů osob).

Záznamy znění otázek

Budeme se snažit odkázat na způsob, jakým byly otázky v dotazníku položeny a především je správně interpretovat. V některých analýzách se například dočtete: „Lidé po 13 letech manželství už necítí lásku.“ Poté však zjistíte, že lidé odpovídali, že už si s partnerem nedokážou tak často povídat, či chodit na romantické procházky. Ne pro každého je však indikátorem lásky k partnerovi dlouhé povídání si.

Výsledky v procentech

Výsledky našich analýz budeme vždy uvádět v procentech. V mnoha analýzách se využívá i vyjádření pomocí zlomků, které je často špatně představitelné. Nejhorším způsobem je vyjádření některých výsledků v procentech a některých ve zlomcích, žádný čtenář si nebude výsledky převádět na stejný ukazatel. Kdo z nás z hlavy ví, zdali je více 40% nebo 3/7?