O ISS

Členové stálé redakce a zakladatelé tohoto internetového magazínu jsou studenti bakalářského studia Sociologie pod Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jelikož za mnoho znalostí, které na tomto webu využíváme, vděčíme studiu na tomto institutu, rádi bychom Vám ho představili. Pokud Vás zaujala témata a způsob zpracování dat na tomto webu, i vy máte možnost studovat sociologii a jí příbuzné obory a naučit se tak pracovat s daty a sociálními teoriemi, stejně jako my!

Institut

Institut sociologických studií je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která vznikla v roce 1990 jako výraz potřeby pozdvihnout výuku sociálních věd i sociologický výzkum na standardní úroveň běžnou ve vyspělých zemích. Institut sociologických studií vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV UK. ISS FSV UK odpovídá za bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika a sociologie a sociální antropologie, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika.

Bakalářský obor sociologie a sociální politika

Studium je zaměřeno na teoretickou sociologii, metodologii sociologického výzkumu a sociální politiku a poskytuje základní znalosti ve speciálních oblastech, jako je sociální ekologie člověka, politická a ekonomická sociologie. Absolventi mohou samostatně provádět sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života společnosti, mohou koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, neziskového sektoru apod.

Bakalářský obor sociologie a sociální antropologie

Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Sociální antropologie klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a v důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Velká pozornost je věnována metodologii sociologických a antropologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat, dále potřebným znalostem ze statistiky a matematiky.

Absolventi mohou samostatně provádět dílčí sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti. Budou připraveni pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v prostředí zámořských kultur a společností. Najdou uplatnění v institucích řešících jakýmkoliv způsobem většinu současných společenských problémů sjednocující se Evropy i globalizovaného světa. Mohou mj. působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru apod.

Magisterský obor Sociologie

Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).

Magisterské studium sociologie na ISS FSV UK je rozděleno do tří zaměření (specializací):

  • Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie – Zaměření Aplikovaný výzkum a jeho metodologie se zaměřuje na výuku výzkumné metodologie (kvantitativní, kvalitativní a analytické) používané v sociálních vědách. Snaží se věnovat novým trendům v oboru a rozvíjet znalosti a dovenosti z bakalářského studia obsažené zejména v metodologických a statistických kurzech. Cílem je vzdělat specialisty v oblasti metodologické, analytické, kteří mohou nalézt uplatnění zejména v akademickém a komerčním výzkumu.

  • Sociální konstrukce identit – Magisterské zaměření Sociální konstrukce identit nabízí výuku sociologie z interakční perspektivy. Studenti jsou seznamováni se způsoby, strategiemi a praktikami, jakými je vytvářena (konstruována) zdánlivě samozřejmá realita kolektivních i osobních identit a společenských institucí.
  • Teoretická sociologie – Cílem magisterského zaměření Teoretická sociologie je 1) důkladně studenty seznámit se soudobými i klasickými sociologickými teoriemi a jejich předpoklady, 2) naučit studenty kritické práci při respektování přísných pravidel vedení rozumu, 3) naučit studenty tuto jejich nabytou odbornost a dovednost využívat při analýzách povahy současné společnosti a jejích proměn, 4) vychovat odborníky schopné reflektovat soudobou sociologii – její teoretické i historické základy, její cíle a prostředky, její místo a funkci v současném světě – z pozice metavědy a přispívat k jejímu rozvoji. Zaměření Teoretická sociologie tak sleduje i obecně kulturní cíle – situuje sociologii do dějinného a intelektuálního kontextu západní civilizace a moderních obecně kulturních dějin.

Magisterský obor veřejné a sociální politiky

Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka bude probíhat v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.

Odkazy

web Fakulty sociálních věd – http://fsv.cuni.cz/

web Institutu sociologických studií – http://iss.fsv.cuni.cz/

seznam předmětů (karolinka) pro obor Sociální antrpologie 2012/2013 – http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-525.html

seznam předmětů (karolinka) pro obor Sociální politika 2012/2013 – http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-524.html

seznam předmětů (karolinka) pro magisterský obor Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie – http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-219.html

seznam předmětů (karolinka) pro magisterský obor Sociální konstrukce identit – http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-526.html

seznam předmětů (karolinka) pro magisterský obor Teoretická sociologie – http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-526.html

seznam předmětů (karolinka) pro magisterský obor Veřejná a sociální politika – http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-527.html

Studijní informační systém SIS – https://is.cuni.cz/studium/login.php

elektronické zdroje – knihovna FSV UK – http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje